Eventa icon

Všeobecné obchodné podmienky

Účinnosť od 1.9.2021


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ÚČINNOSŤ: 1.9.2021
Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na služby a produkty objednávané prostredníctvom webovej stránky www.eventa.io (ďalej len „portál prevádzkovateľa“) prevádzkovanou spoločnosťou TIRU s.r.o., so sídlom: Trenčianska Turná 454, 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská republika, IČO: 44 320 990, tel.: +421 904 301 549 e-mail: jakub.slavik@eventa.io (ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo „TIRU“).
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na používanie webovej stránky, programov, nástrojov, fór, obsahu a iných produktov a služieb, ktoré sú dostupné cez webovú stránku prevádzkovateľa (ďalej len ako „služby”).
Používaním služieb prevádzkovateľa vyjadrujete súhlas s týmito obchodnými podmienkami. V prípade, ak si neprajete byť týmito obchodnými podmienkami viazaní, nepoužívajte služby spoločnosti TIRU.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a to formou zverejnenia nových obchodných podmienok. Najnovšiu verziu podmienok si môžete pozrieť kliknutím na odkaz “Všeobecné obchodné podmienky”, ktorý je umiestnený v zápätí webovej stránky prevádzkovateľa.
OPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
Služby ponúkané prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa pozostávajú predovšetkým z možnosti využitia nasledovných služieb: výber vhodného termínu plánovanej udalosti a rezervácie služieb a tovarov vybraných poskytovateľov, služby organizéru, plánovača, webu a správy udalostí, ako aj poskytovania ďalších súvisiacich služieb.Vybrané služby sú bezplatné a/alebo je možné ich využívať po predchádzajúcej registráci na portáli prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ prenajíma svoj portál a s tým súvisiace služby iným osobám ponúkajúcim tovar či služby (ďalej len "poskytovatelia") a umožňuje poskytovateľom, aby mali príležitosť prostredníctvom portálu prevádzkovateľa uzatvárať s používateľmi zmluvy na využitie služieb a/alebo na nákup tovaru poskytovateľov z ponuky zverejnenej poskytovateľmi, pričom za tento tovar/službu je používateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu uvedenú v tejto ponuke.

Prevádzkovateľ týmto výslovne upozorňuje používateľov, že poskytovateľom služby na základe zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a používateľom prostredníctvom portálu prevádzkovateľa je osoba odlišná od prevádzkovateľa, pričom poskytovateľ je v ponuke služby poskytovateľa zverejnenej na portáli prevádzkovateľa vždy presne identifikovaný uvedením jeho identifikačných údajov - obchodného mena/názvu, sídla/miesta podnikania, IČO, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, ak ich poskytovateľ má.
Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených zmluvami uzatváranými medzi používateľmi a poskytovateľmi. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie zmlúv poskytovateľmi, ani nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú používateľom na základe alebo v súvislosti s uzatvorenými zmluvami s poskytovateľmi.
KTO SMIE SLUŽBY POUŽÍVAŤ
Používaním služieb, registráciou na webovej stránke prevádzkovateľa alebo akceptáciou týchto obchodných podmienok každý používateľ v prípade využitia platených služieb potvrdzuje, že dosiahol plnoletosť (právnu subjektivitu v plnom rozsahu), a to v závislosti od požiadaviek legislatívy platnej v krajine pobytu (domicilu) používateľa (ďalej len „používateľ“). V prípade, ak používateľ zatiaľ nedosiahol požadovaný vek a chce používať služby, jeho zákonný zástupca ho musí zaregistrovať a prijať tieto obchodné podmienky.
Prevádzkovateľ pristúpi k zrušeniu účtu, ak zistí, že používateľ nedosiahol požadovaný vek pre registráciu a používanie služieb.
Pri registrácií na webovej stránke prevádzkovateľa alebo pri používaní určitých služieb, je každý používateľ povinný uviesť pravdivé a úplné informácie a zároveň sa zaväzuje, že tieto informácie budú po celú dobu používania služieb správne a úplné.
POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
Za účelom riadneho a úplného používania služieb je potrebné, aby sa každý používateľ zaregistroval a poskytol nasledovné údaje: používateľské meno, platnú e-mailovú adresu, heslo. Pri registrácii používateľ nesmie použiť meno niekoho iného, meno, ktoré porušuje práva inej osoby, alebo meno, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi. Registráciou sa každý používateľ zaväzuje o sebe poskytnúť pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie a tieto v takomto stave udržiavať počas celej doby používania služieb. Takisto sa zaväzuje, že si zaregistruje a bude používať len jeden užívateľský účet. Ak je používateľom právnická osoba, musí použiť ako registračnú adresu e-mailovú adresu osoby, ktorá je oprávnená konať v tejto veci v mene tejto právnickej spoločnosti. Po zaregistrovaní bude používateľovi zaslaná e-mailová konfirmácia s aktivačným linkom.
Ako používateľ sa zaväzujete, že nebudete zdieľať vaše heslo alebo prístupové informácie k účtu s tretími osobami a plne zodpovedáte: a) za zachovanie dôvernosti vášho hesla a účtu b) za všetky činnosti, ktoré sa vyskytnú pod vaším účtom bez ohľadu na to, či sa jedná o oprávnený alebo neoprávnený prístup. Právo používať služby alebo používateľský účet nie je možné previesť na iné osoby. Bezodkladne nás informujte v prípade, ak zaznamenáte neoprávnený prístup k vášmu účtu alebo zaznamenáte iné ohrozenie bezpečnosti používania služby. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek spôsobenú škodu, ak váš účet bude používať iná osoba, a to bez ohľadu na váš súhlas s takýmto použitím. Zároveň vás upozorňujeme, že môžete zodpovedať za škodu, ktorá bude spôsobená prevádzkovateľovi alebo tretej osobe v prípade, ak váš účet použije iná osoba.
Každý používateľ môže svoj účet kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu.
Používateľ si môže vyžiadať zabudnuté heslo pomocou funkcie „zabudol som heslo“ a nové heslo mu bude poslané na e-mailovú adresu, ktorú používateľ uviedol pri registrácii alebo vo svojom používateľskom profile; obnovenie hesla nie je možné na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti.
Ako prevádzkovateľ máme právo obmedziť používanie akéhokoľvek účtu, účet deaktivovať alebo zrušiť (alebo akúkoľvek jeho súčasť alebo funkcionalitu), prípadne zablokovať alebo odstrániť akýkoľvek zdieľaný obsah, ak zistíme, že bolo porušené nietoré ustanovenie týchto obchodných podmienok alebo ak zistíme, že správanie používateľa alebo jeho príspevok je spôsobilé poškodiť dobré meno prevádzkovateľa. V prípade, ak z vyššie uvedených dôvodov pristúpime k zrušeniu vášho účtu, nebudete sa už môcť viac zaregistrovať pre odber našich služieb. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zrušiť e-mailovú schránku z dôvodu dlhodobého neuvyžívania viac ako 24 mesiacov od posledného prihlásenia používateľa do jeho účtu prostredníctvom webového rozhrania.
V prípade zrušenia vášho účtu (z našej alebo vašej strany), tieto obchodné podmienky strácajú platnosť vrátane vášho práva používať služby, zaniká nami poskytnutá licencia používať obsah služieb a stratíte prístup k nadobudnutému obsahu. Prevádzkovateľ pristúpi k zmazaniu vašich osobných údajov v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov (pokiaľ právny poriadok nevyžaduje ich archiváciu).
Naše služby môžu byť z času na čas neprístupné, prístup k nim môže byť obmedzený, alebo môže byť rozdielny v závislosti od regiónu alebo použíteho zariadenia na prístup k službám. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek obmedzenia alebo škodu, ktorá vám môže byť týmto spôsobená.
POSTUP PRI OBJEDNANÍ SLUŽIEB
Registrovaný používateľ si môže na portáli prevádzkovateľa vytvoriť rezerváciu služby z katalógu ponúkaných služieb jednotlivých poskytovateľov. Ak má registrovaný používateľ záujem objednať si službu od poskytovateľa prostredníctvom portálu prevádzkovateľa, vyplní všetky požadované údaje pri ponuke danej služby (položky tovarov/služieb alebo ich množstvo). Pred odoslaním rezervácie je používateľovi umožnené skontrolovať a prípadne elektronicky zmeniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany používateľa, používateľ odošle rezerváciu poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo "dokončiť a odoslať rezerváciu" – objednávka s povinnosťou platby používateľa za objednaný tovar a/alebo službu. Rezervácia môže byť zadaná najneskôr 2 alebo 3 dni do termínu služby v závislosti od nastavenia príslušného poskytovateľa služby.
Každá zaslaná rezervácia je návrhom na uzavretie zmluvy na dodanie tovaru či poskytnutie služby poskytovateľom, ktorá je uzatváraná medzi používateľom a poskytovateľom prostredníctvom portálu prevádzkovateľa.
Odoslaním rezervácie používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto obchodných podmienok ako aj obchodnými podmienkami poskytovateľa danej služby, akceptuje ich a zaväzuje sa nimi riadiť, a zároveň taktiež berie na vedomie, že v prípade schválenia rezervácie je táto záväzná a zahŕňa povinnosť používateľa zaplatiť cenu za tovar a/alebo službu, na ktoré sa rezervácia vzťahuje.
Každá rezervácia podlieha schváleniu/potvrdeniu zo strany príslušného poskytovateľa služby a to v lehote 2 pracovných dní odo dňa jej odoslania používateľom. Po schválení rezervácie poskytovateľom sa stáva z rezervácie záväzná objednávka. O prijatí objednávky poskytovateľom bude používateľ informovaný e-mailovým oznámením o jej prijatí zaslaným na zadanú e-mailovú adresu používateľa. Do momentu akceptácie objednávky nevzniká používateľovi akýkoľvek nárok na plnenie voči poskytovateľovi. Zmluva medzi poskytovateľom a používateľom sa považuje za uzavretú až momentom doručenia oznámenia o schválení objednávky používateľovi na zadanú e-mailovú adresu používateľa.
Pri vybraných typoch poskytovateľov však môže byť platnosť objednávky podmienená úhradou rezervačnej zálohy bezprostredne po odoslaní rezervácie. Na túto skutočnosť je používateľ pred odoslaním rezervácie systémom prevádzkovateľa upozornený. Platbu rezervačnej zálohy je možné uskutočniť výlučne cez platobnú bránu prístupnú prostredníctvom portálu prevádzkovateľa uvedenú nižšie v texte. V prípade, že nedôjde k schváleniu rezervácie zo strany poskytovateľa, vracia sa suma zloženej zálohy v plnej výške na účet používateľa v lehote 1 mesiac odo dňa jej úhrady používateľom.
CENNÍK A PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena ponúkanej služby poskytovateľa pri jej objednávaní prostredníctvom portálu prevádzkovateľa je stanovená samotným poskytovateľom služby a je vždy uvedená v konkrétnej ponuke poskytovateľa na portáli prevádzkovateľa.
V ponuke služby sú taktiež uvedené i prípadné náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, ktoré môžu byť používateľom znášané v súvislosti s poskytnutím služby alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno zo strany poskytovateľa vopred určiť, v ponuke je uvedená informácia, že tieto náklady a poplatky nie sú zahrnuté v cene služby a tieto budú zarátané poskytovateľom do konečnej ceny za poskytnutú službu. Poskytovateľ pre tento prípad používateľovi zašle ich predbežnú kalkuláciu alebo spôsob výpočtu.
Všetky ceny sú na portáli prevádzkovateľa uvedené v eurách alebo v inej vybranej mene vrátane DPH. V prípade, ak je cena uvedená v inej mene ako v eurách, je možné túto cez portál prevádzkovateľa automaticky prepočítať prostredníctvom referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou (ECB) v zmysle platnej legislatívy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za možné vzniknuté kurzové rozdiely v dôsledku možnej neskoršej zmeny výmenných kurzov, pričom tieto idú plne na ťarchu príslušného poskytovateľa danej služby.
V prípade vybraných služieb sa za účelom pristúpenia poskytovateľa k vybaveniu objednávky vyžaduje úhrada rezervačnej zálohy za službu vopred. Pri sprostredkovaní prijímania platieb za úhradu rezervačných záloh od používateľov prevádzkovateľ jedná výlučne v mene a na účet poskytovateľa. Úhradou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie moment pripísania sumy rezervačnej zálohy na bankový účet prevádzkovateľa. Úhradou rezervačnej zálohy na účet prevádzkovateľa používateľ splní svoju povinnosť voči poskytovateľovi. Rezervačnú zálohu je možné uhradiť len bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom zabezpečenej internetovej platobnej brány spoločnosti Trust Pay a.s.
V prípade voľby tohto spôsobu úhrady bezhotovostnou platobnou kartou, postupuje používateľ pri platení podľa krokov oznámených mu v rámci príslušnej internetovej platobnej brány. Platobný systém Trust Pay je prevádzkovaný výhradne spoločnosťou Trust Pay a.s. a prevádzkovateľ preto nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú používateľovi na základe použitia alebo v súvislosti s použitím tohto platobného systému. Každý používateľ je povinný pred použitím platobnej brány povinný sa oboznámiť s príslušnými obchodnými podmienkami upravujúcimi jej používanie.
Každý používateľ zodpovedá za uvedenie platných fakturačných údajov a za uhradenie akýchkoľvek poplatkov spojených s vybraným spôsobom úhrady za príslušnú službu.
ZMENA REZERVÁCIE
Odoslanú rezerváciu je možné bezplatne zmeniť až do jej schválenia poskytovateľom služby. Po zmene rezervácie plynie poskytovateľovi nová lehota 2 pracovných dní na jej schválenie.
ZMENA OBJEDNÁVKY (SCHVÁLENEJ REZERVÁCIE)
Zmena objednávky (schválenej rezervácie) podlieha schváleniu príslušným poskytovateľom služby. Zmena objednávky môže byť zo strany poskytovateľa spoplatnená. Poskytovateľ je povinný o prípadnom spoplatnení zmeny objednávky používateľa vopred informovať.
POUČENIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OD ZMLUVY PRE OSOBY KONAJÚCE VRÁMCI SVOJEJ PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Záväznú objednávku možno bezplatne zrušiť v termínoch stanovených poskytovateľom služby.
V prípade zrušenia objednávky pred stanoveným termínom sa zložená záloha vracia celá používateľovi v lehote 14 dní od doručenia storna objednávky používateľovi
Používateľ je oprávnený zrušiť objednávku po stanovenom termíne zaplatením odstupného. Objednávka sa zrušuje doručením písomného oznámenia používateľa o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od uzavretej zmluvy a zaplatí odstupné vo výške 100% zo sumy uhradenej zálohy. Zároveň sa pre tento prípad dojednáva, že ustanovenie §355 ods. 2 Obchodného zákonníka sa neuplatňuje.
POUČENIE O PRÁVE ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV
Používateľov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (spotrebiteľ), prevádzkovateľ týmto poučuje, že v zmysle § 7 ods. 6 písm. a) a k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:
 • spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, a
 • spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

V ostatných prípadoch (vyššie neuvedených), je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzavretia, t.j. do 14 dní odo dňa potvrdenia objednávky zo strany poskytovateľa na e-mailovú adresu používateľa uvedenú v objednávke. Osobitné podmienky každého poskytovateľa môžu spotrebiteľom ponúknuť dlhšie lehoty na odstúpenie zmluvy.
Až do uplynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, používateľ môže svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa/poskytovateľa uvedenej v úvode, e-mailom na adrese reservations@eventa.io alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Používateľ je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok.
Po odstúpení od zmluy prevádzkovateľ/poskytovateľ vráti používateľovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu rezervačnú zálohu zaplatenú za službu.
Používateľ je oprávnený zrušiť objednávku po stanovenom termíne zaplatením odstupného podľa § 497 Občianskeho zákonníka. Objednávka sa zrušuje doručením písomného oznámenia používateľa o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od uzavretej zmluvy a zaplatí odstupné vo výške 100% zo sumy uhradenej zálohy. Zároveň sa pre tento prípad dojednáva, že ustanovenie §497 druhá veta Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.
Vzhľadom na vzájomnú dohodu medzi prevádzkovateľom a jednotlivými poskytovateľmi, je používateľ oprávnený adresovať svoje oznámenie o odstúpení od zmluvy na nasledovnú elektronickú adresu prevádzkovateľa (ktorý je na prijímanie takýchto odstúpení od zmluvykaždým poskytovateľom splnomocnený): reservations@eventa.io .
STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA A POSKYTOVATEĽA
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin službu dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky. V prípade, že táto situácia nastane, prevádzkovateľ bude bezodkladne kontaktovať používateľa za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že používateľ už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode o inom náhradnom plnení, prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť používateľovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za službu.
Rovnaké právo stornovať objednávku patrí aj poskytovateľovi danej služby.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa. Predovšetkým prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za riadne a včasné dodanie tovarov alebo poskytnutie služieb zo strany poskytovateľov ako ani nenesie zodpovednosť za správnosť informácii o službách a ich cene, nakoľko sa jedná o informácie, ktoré do systému zadáva priamo poskytovateľ príslušnej služby.
Používateľ je povinný svoje práva, najmä práva zo zodpovednosti za vady tovaru a/alebo služby, ktoré si objednal prostredníctvom portálu prevádzkovateľa, ako aj reklamácie a sťažnosti týkajúce sa týchto tovarov a/alebo služieb, uplatňovať priamo u poskytovateľa danej služby.
Poskytovateľ ako dodávateľ tovaru a/alebo poskytovateľ služby je plne zodpovedný za: dodanie tovaru, či poskytnutie služby používateľovi; za ich kvalitu a rozsah plnenia; za naplnenie práv používateľa z objednávky; za vystavenie daňových dokladov, za pravdivosť a úplnosť ponuky tovaru a/alebo služby zverejnenej na portáli prevádzkovateľa a za plnenie všetkých práv používateľa a povinností vo vzťahu k používateľovi v súvislosti s tovarom a/alebo službou vyplývajúcich z platných právnych predpisov (vrátane všetkých požadovaných informačných a iných povinností vo vzťahu k používateľovi v súvislosti so zmluvou s používateľom uzavretou prostredníctvom portálu prevádzkovateľa vyplývajúcich z platnej legislatívy), a to tak v súvislosti s kúpou tovarov a/alebo služieb od poskytovateľa prostredníctvom portálu prevádzkovateľa, ako aj v súvislosti s poskytovaním plnenia používateľovi. Prevádzkovateľ za uvedené v predchádzajúcej vete nezodpovedá.
Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb prevádzkovateľa alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
Používateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá vznikne prevádzkovateľovi alebo poskytovateľovi porušením jeho povinností vyplývajúcich mu z týchto obchodných podmienok.
LICENCIA NA POUŽITIE SLUŽIEB
Za predpokladu dodržania týchto obchodných podmienok vrátane úhrady ceny za poskytované služby, vám prevádzkovateľ poskytne obmedzenú, nevýhradnú, neprenosnú, ďalej nelicencovateľnú a odvolateľnú licenciu používať služby na osobné (nekomerčné) použitie. Používaním služieb nenadodúdate žiadne práva duševného vlastníctva k službám alebo k obsahu, ktorý vám je sprístupnený.
ZÁSADY POUŽÍVANIA SLUŽIEB
Súčasťou poskytovaných služieb sú komunikačné kanály určené na komunikáciu s prevádzkovateľom, priamo s poskytovateľom, inými používateľmi, alebo tretími osobami. Používaním služieb súhlasíte, že budete používať naše komunikačné kanály na zverejňovanie príspevkov alebo posielanie správ, ktoré sú relevatné, obsahovo vhodné a v súlade so všeobecne zaužívanými zásadami etiky.
Používateľ služieb portálu nesmie:
 • nahrať alebo sprístupniť materiály, na ktoré sa vzťahuje duševné vlastníctvo tretích osôb (napr. autorské právo, ochranná známka, ochrana súkromia atď.) a to okrem prípadov, kedy vám tieto práva patria, alebo k nim máte iné oprávnenie ich takýmto spôsobom použiť (licencia);
 • použíť akékoľvek materály alebo informácie, vrátane obrázkov alebo fotiek, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom služieb spôsobom, ktorým by mohlo byť porušené autorské právo, ochranná známka, patent, obchodné tajomstvo, alebo iné majetkové právo tretej osoby;
 • Osočovať, zneužiť, obťažovať, sledovať, vyhrážať sa alebo iným spôsobom porušiť práva iných (napr. iné práva týkajúce sa ochrany súkromia osôb);
 • Zverejniť, nahrať, odoslať, šíriť akékoľvek nevhodné, profánne, hanlivé, obscénne, neslušné, alebo nelegálne príspevky, mená, materiály alebo informácie;
 • Použiť naše komunikačné služby v súvislosti s prieskumami, súťažami, pyramídovými hrami, reťazovými listami, nevyžiadanou poštou, spamom alebo akýmikoľvek hromadnými alebo nevyžiadanými správami (komerčnými alebo inými);
 • Propagovať alebo ponúkať na predaj akýkoľvek tovar alebo služby v rámci podnikateľských aktivít;
 • Stiahnuť si akýkoľvek súbor uverejnený iným používateľom, o ktorom viete alebo by ste mali vedieť, že ho nemožno legálne rozmnožovať, zobrazovať, používať ani distribuovať takým spôsobom;
 • Obmedzovať alebo brániť akémukoľvek inému užívateľovi používať a využívať služby;
 • Zbierať alebo inak zhromažďovať informácie o iných, vrátane e-mailových adries;
 • Vytvoriť falošnú totožnosť za účelom zavádzania ostatných používateľov, prevádzkovateľa alebo poskytovateľa;
 • Zverejňovať akýkoľvek obsah, ktorý obsahuje nezákonný obsah alebo propaguje nezákonné aktivity;
 • Porušovať právny poriadok alebo inak porušovať tieto obchodné podmienky.

Používateľ ďalej nesmie:
 • Zdieľať svoje heslo, umožniť komukoľvek inému prístup do svojho účtu alebo urobiť čokoľvek, čo by mohlo ohroziť jeho účet;
 • Pokúsiť sa získať prístup k účtu iného používateľa;
 • Bez predchádzajúceho súhlasu rozmnožovať, preniesť, predávať, alebo inak zneužívať akýkoľvek obsah z našich služieb;
 • Bez predchádzajúceho súhlasu získať prístup k neverejným častiam nášho system, tieto používať alebo manipulovať s nimi;
 • Prelomiť alebo obísť naše autentifikačné alebo bezpečnostné opatrenia alebo inak otestovať zraniteľnosť našich systémov alebo sietí;
 • Poskúsiť sa spätne naprogramovať akúkoľvek časť našich služieb;
 • Pokúsiť sa o narušenie používania služieb iných používateľov, prevádzkovateľov alebo siete, a to napríklad odoslaním vírusu, preťažením siete, spamovaním alebo neustálim zasielaním e-mailov;
 • Použiť naše služby na distribúciu škodlivého softvéru;
 • Vydávať sa za niekoho iného alebo skresliť svoju príslušnosť k inej fyzickej alebo právnickej osobe;
 • Povzbudzovať iných alebo pomôcť iným vykonať vyššie uvedené.

Prevádzkovateľ má oprávnenie monitorovať každé konanie vrámci používania služieb vrátane zdieľaného obsahu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo posudzovať obsah zverejnený v službách a podľa vlastného uváženia tento obsah odstraňovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia ukončiť váš prístup ku ktorejkoľvek časti služieb alebo všetkým službám naraz z dôvodu akéhokoľvek porušenia týchto obchodných podmienok.
PRODUKTY A SLUŽBY INÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV
Prostredníctvom služieb prevádzkovateľa Vám môže byť umožnený prístup k produktom, službám, webovým stránkam, odkazom, obsahu, materiálu, certifikátom alebo aplikáciám iných prevádzkovateľov alebo poskytovateľov. Tieto produkty alebo služby iných prevádzkovateľov alebo poskytovateľov môžu mať iné zásady ochrany osobných údajov alebo od vás môžu požadovať, aby ste pred inštaláciou alebo použitím ich produktov alebo služieb prijali ďalšie podmienky používania. Prijatím podmienok používania produktov a služieb iných prevádzkovateľov alebo poskytovateľov nedochádza k modifikácii týchto obchodných podmienok. Každý používateľ je výlučne zodpovedný za svoje vzťahy s tretími stranami. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za produkty alebo služby iných poskytovateľov.
Prihlásenie do niektorých služieb je takisto možné aj na základe registrácie na webových stránkach tretích strán, ktoré umožňujú prepojenie s portálom prevádzkovateľa (Google, Facebook). Spojenie alebo prepojenie s web stránkou tretej strany je používateľovi sprístupnené iba v prípade, že sa používateľ na tejto webovej stránke prihlásil k prepojeniu so službou na stránke prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nevykonáva správu ani kontrolu web stránok tretích strán ani nezodpovedá za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na webstránkach tretích strán ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených webstránok. Používateľ, ktorý sa zaregistroval na prepojených web stránkach, vykonáva registráciu na týchto webstránkach dobrovoľne a zodpovedá za to, že sa pred samostatnou registráciou zoznámil so zásadami používania a ochrany osobných údajov na príslušnej stránke.
OBMEDZENIE ZÁRUK V PRÍPADE NEPLATENÝCH SLUŽIEB
Všetky neplatené služby sú zo strany prevádzkovateľa poskytované “ako stoja a ležia”. V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, prevádzkovateľ a jeho spriaznené subjekty neposkytujú žiadne záruky za neplatené služby a voľne zverejnený obsah, vrátane záruky za použitie na konkrétny účel a záruky za presnosť a aktuálnosť informácii prístupných prostredníctvom služieb. Ako používateľ beriete na vedomie, že používanie našich služieb je výlučne na vašu vlastnú zodpovednosť. Platná právna úprava v krajine vašej jurisdikcie môže zakazovať vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti, preto sa na vás niektoré vyšsie uvedené výluky nemusia vzťahovať.
REKLAMÁCIE V PRÍPADE PLATENÝCH SLUŽIEB VOČI PREVÁDZKOVATEĽOVI
Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvného vzťahu založeného zmluvou uzavretou medzi poskytovateľom na jednej strane a zákazníkom na strane druhej. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie zmluvy zo strany poskytovateľa.
Zodpovednosť za vady tovarov a/alebo služieb dodávaných/poskytovaných poskytovateľmi sa riadi podľa všeobecných predpisov (zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade spotrebiteľov; zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v prípade osôb, ktoré nie sú spotrebiteľmi). V prípade, ak sú prípadne poskytovateľom alebo výrobcom poskytované záruky na tovar a/alebo službu podľa prísnejších zásad, ako ustanovujú všeobecné predpisy, informácie o existencii a podrobnostiach takejto záruky (ak ju poskytovateľ alebo výrobca poskytuje) budú uvedené v ponuke tovaru a/alebo služby na portáli prevádzkovateľa alebo obchodných podmienkach príslušného poskytovateľa.
Používateľ má nárok na odstránenie vady poskytnutej platenej služby voči prevádzkovateľovi a to v nasledovnom rozsahu: prevádzkovateľ zodpovedá za riadne a včasné spracovanie rezervácie, riadny a včasný presnos informácii medzi používateľom a poskytovateľom, ak strany komunikujú vrámci portálu prevádzkovateľa, ako aj vrátenie zloženej zálohy v prípade storna objednávky v prípadoch, kde používateľovi vznikol nárok na vrátenie uhradenej zálohy.
Používateľ je povinný uplatniť si nárok na odstránenie vady poskytnutej služby elektronickou poštou u prevádzkovateľa na adrese: reservations@eventa.io bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do 30 dní. O doručení reklamácie prevádzkovateľ vydá používateľovi písomné potvrdenie.
Prevádzkovateľ je povinný písomne vyhodnotiť oprávnenosť nároku na odstránenie vady poskytnutej služby bezodkladne od doručenia požiadavky na odstránenie vady, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
V prípade, ak prevádzkovateľ vyhodnotí uplatnený nárok na odstránenie vady poskytnutej služby ako oprávnený, je povinný vadu poskytnutej služby odstrániť najneskôr v lehote 30 dní od vyhodnotenia oprávnenosti vady poskytnutej služby.
Prevádzkovateľ je oprávnený predĺžiť lehotu na odstránenie vady o ďalších 30 dní na základe oznámenia zaslaného používateľovi v prípade, ak sa jedná o vadu, ktorej odstránenie je obzvlášť náročné alebo si vyžaduje súčinnosť tretích osôb.
Používateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť potrebnú na odstránenie oprávnenej vady na základe písomnej výzvy prevádzkovateľa/poskytovateľa. Lehota na odstránenie oprávnenej vady sa predlžuje o dobu, počas ktorej prevádzkovateľ čaká na poskytnutie súčinnosti zo strany používateľa podľa predchádzajúcej vety.
Vybavením reklamácie sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie predovšetkým: ukončenie reklamačného konania poskytnutím bezvadného plnenia, poskytnutím primeranej zľavy z ceny služby, odstúpenie od zmluvy a vrátenie ceny služby, písomná výzva na prevzatie plnenia, odôvodnené zamietnutie reklamácie. O vybavení reklamácie vydá prevádzkovateľ používateľovi doklad.
Ak prevádzkovateľ nevybaví reklamáciu v lehotách uvedených vyššie, používateľ má právo na odstúpenie od zmluvy.
NÁROKY Z VÁD V PRÍPADE PLATENÝCH SLUŽIEB VOČI POSKYTOVATEĽOVI
Nároky z vád v prípade platených služieb voči poskytovateľom sú obsiahnuté v samostatnom dokumente, ktorý su môžete stiahnuť tu.
ROZHODNÉ PRÁVO A RIEŠENIE SPOROV
Ak žijete v Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarsku, sa váš vzťah s prevádzkovateľom spravuje právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Na riešenie súdnych sporov vyplývajúcich z poskytnutých služieb alebo týchto obchodných podmienok sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
PREVOD PRÁV A POVINNOSTÍ
Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený úplne alebo čiastočne previesť svoje práva a povinnosti z týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Ako používateľ však nie ste oprávnený previesť, rozšíriť, udeliť sublicenciu alebo iným spôsobom sa zbaviť vašich práv a povinností v zmysle týchto obchodných podmienok. Ako používateľ takisto nie ste oprávnený previesť práva na prístup k službám ma tretiu osobu a takéto konanie z vašej strany sa bude považovať za neplatné.
ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ A ZACHOVANIE PRÁV PREVÁDZKOVATEĽA
V prípade, ak akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné príslušným súdnym orgánom, takéto ustanovenie bude oddelené od ostatných ustanovení obchodných podmienok. Nevyužitie svojho práva zo strany prevádzkovateľa v zmysle týchto obchodných podmienok nemá za následok stratu tohto práva do budúcnosti. Oprávnenia poskytovateľa v zmysle týchto obchodných podmienok sú kumulatívne a vzájomne sa nevylučujú.
OZNÁMENIA
Používaním služieb súhlasíte so zasielaním akejkoľvek komunikácie (vrátane oznámení, dohôd a iných informácii) zo strany prevádzkovateľa elektronicky. Prevádzkovateľ je oprávnený vám tieto oznámenia poskytnúť buď e-mailom alebo zverejnením v obsahu služby. V prípade, ak máte otázky týkajúce sa podpory služieb, môžete nás kontaktovať na support@eventa.io Akékoľkvek oznámenia právnej povahy nám môžete zaslať na nasledujúcu adresu: jakub.slavik@eventa.io
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak poskytovateľ na žiadosť uvedenú vyššie odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, spotrebiteľ má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s poskytovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
ORGÁN DOZORU
Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, odbor výkonu dozoru, tel. č.: tel. č. 032/6400 109, fax č.: 032/6400 108, www.soi.sk.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Odoslaním objednávky alebo používaním služieb potvrdzujete, že ste si tieto podmienky pozorne prečítali, všetky ustanovenia sú Vám jasné a zrozumiteľné, v celom rozsahu ste im porozumeli a súhlasíte s nimi.

Prílohy

Zoznam príloh k všeobecným obchodným podmienkam

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Stiahnuť