Eventa icon

Reklamačný poriadok

Účinnosť od 1.9.2021


NÁROKY Z VÁD V PRÍPADE PLATENÝCH SLUŽIEB VOČI POSKYTOVATEĽOVI

(REKLAMAČNÝ PORIADOK)
 1. Úvodné ustanovenia
  Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád služieb a tovarov predávaných, prenajímaných, inak ponúkaných alebo poskytovaných poskytovateľmi na/prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa www.eventa.io (ďalej len „portál prevádzkovateľa“) prevádzkovaným spoločnosťou TIRU s.r.o., so sídlom: Trenčianska Turná 454, 913 21 Trenčianska Turná, Slovenská republika, IČO: 44 320 990, tel.: +421 904 301 549 e-mail: jakub.slavik@eventa.io (ďalej ako „prevádzkovateľ“ alebo „TIRU“).
  Tento Reklamačný poriadok v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník") a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  Tento reklamačný poriadok vrátane poskytnutej záruky sa nevzťahuje na tovar resp. nároky z vád tovaru alebo služieb, ktorý bol zakúpený akoukoľvek osobou, ktorá v zmysle príslušnej legislatívy nepovažuje za spotrebiteľa. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád tovaru a služieb ako aj postup a spôsob vybavenia uplatnených nárokov z vád tovaru sa v prípade podľa predchádzajúcej vety riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a prípadne ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich postavenie a uplatňovanie nárokov z vád tovaru a služieb medzi podnikateľskými subjektmi.
  Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na služby poskytované prevádzkovateľom. Nároky z vád poskytnutých plnení zo strany prevádzkovateľa sú obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach prevádzkovateľa.
  Poskytovatelia sú na účely tohto Reklamačného poriadku osoby ponúkajúce tovar či služby, ktorým prevádzkovateľ prenajíma svoj portál a umožňuje poskytovateľom, aby mali príležitosť prostredníctvom portálu prevádzkovateľa uzatvárať s používateľmi zmluvy na využitie služieb a/alebo na nákup tovaru poskytovateľov z ponuky zverejnenej poskytovateľmi, pričom za tento tovar/službu je spotrebiteľ ako používateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu uvedenú v tejto ponuke (ďalej len "poskytovatelia").
 2. Zodpovednosť za vady
  • Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí spotrebiteľom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, ak nie je v tomto reklamačnom poriadku uvedené inak.
  • V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, poskytovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením.
  • Pri tovare predávanom za nižšiu cenu, poskytovateľ nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
  • Poskytovateľ nezodpovedá ani za vady tovaru, na ktoré bol spotrebiteľ pri uzatváraní kúpnej zmluvy upozornený.
  • Poskytovateľ nezodpovedá za vady vecí, ktoré dodal spotrebiteľ pre vykonanie určitej služby. V takomto prípade sa bude záruka vzťahovať len na služby poskytnuté poskytovateľom. Ani za vady služieb nebude poskytovateľ zodpovedať, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných spotrebiteľom na použitie v prípade, že poskytovateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne spotrebiteľa upozornil a spotrebiteľ na ich použití trval.
  • Poskytovateľ nezodpovedá za vady poskytnutých služieb spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných spotrebiteľom, ak poskytovateľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a spotrebiteľ na ich dodržaní trval alebo ak poskytovateľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
  • Poskytovateľ nezodpovedá za vady spočívajúce v poškodení veci, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania, údržby alebo skladovania veci, najmä pri jej užívaní v rozpore s informáciou o spôsobe použitia a údržby veci a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jej nesprávneho použitia alebo údržby, resp. iného nevhodné zásahu spotrebiteľa alebo tretej osoby.
 3. Záručná doba
  • Na zakúpený nový tovar je spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba 24 mesiacov.
  • V prípade, ak predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, záručná doba je 12 mesiacov.
  • Záručná doba v prípade poskytnutia služby v podobe zhotovenia veci na zákazku je 24 mesiacov.
  • Záručná doba v prípade poskytnutia služby v podobe opravy alebo úpravy veci je 3 mesiace.
  • Ak je v osobitnom právnom predpise, technickej dokumentácii výrobcu, písomnej dohode spotrebiteľa a poskytovateľa alebo v záručnom liste vydanom a potvrdenom poskytovateľom alebo v reklame poskytovateľa uvedená dlhšia záručná doba, bude platná táto dlhšia záručná doba.
  • Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 4. Práva spotrebiteľa zo zodpovednosti za vady zakúpeného tovaru
  • Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby:
   • v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania alebo skladovania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania alebo údržby,
   • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,
   • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
  • V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má spotrebiteľ právo na:
   • bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady (namiesto odstránenia vady predávajúci môže vždy vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti),
   • výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
  • V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady alebo ak ide o odstrániteľnú vadu, ale spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať, má spotrebiteľ právo na:
   • výmenu tovaru,
   • odstúpenie od zmluvy.
  • V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako je uvedené v predchádzajúcom odseku (napr. v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá nebráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady), má spotrebiteľ právo na:
   • primeranú zľavu z ceny veci.
  • Pri tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu alebo ak použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má spotrebiteľ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
  • Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré spotrebiteľovi vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.
 5. Nároky spotrebiteľa pri prenájme tovaru
  • Spotrebiteľ nie je povinný platiť nájomné, pokiaľ pre vady veci, ktoré nespôsobil, nemohol prenajatú vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob užívania nedohodol primerane povahe a určeniu veci.
  • Ak spotrebiteľ môže užívať prenajatú vec z dôvodov vyššie uvedených iba obmedzene, má nárok na:
   • výmenu veci za inú vec slúžiacu na ten istý účel, a zároveň
   • primeranú zľavu z nájomného alebo jeho odpustenie po dobu, po ktorú nemohol vec pre vadu riadne užívať.
  • Právo na odpustenie alebo na poskytnutie zľavy z nájomného sa musí uplatniť u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po vzniku skutočnosti zakladajúcej toto právo, najneskôr však do doby, na ktorú bol nájom dojednaný.
 6. Nároky spotrebiteľa pri výrobe veci na zákazku a oprave alebo úprave veci
  • V prípade, že spotrebiteľ reklamuje vec v súvislosti s odstrániteľnou vadou, má spotrebiteľ právo na:
   • bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady.
  • V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s neodstrániteľnou vadou, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady alebo ak ide o odstrániteľnú vadu, ale spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať, má spotrebiteľ právo na:
   • odstúpenie od zmluvy.
  • V prípade, že spotrebiteľ reklamuje tovar v súvislosti s inou neodstrániteľnou vadou ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, ktorá nebráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na:
   • primeranú zľavu z ceny veci.
  • Ak je vec opravená alebo upravená vadne a jedná sa o odstrániteľnú vadu, má spotrebiteľ právo na:
   • bezplatné odstránenie vady.
  • Ak vadu opravy alebo úpravy nemožno odstrániť alebo ak ju spoločnosť neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa vada vyskytne znovu, má spotrebiteľ právo na:
   • odstúpenie od zmluvy, alebo
   • primeranú zľavu opravy alebo úpravy.
 7. Postup pri uplatnení zodpovednosti za vady – reklamácia
  • Vady tovaru musí spotrebiteľ uplatniť u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil.
  • Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje spotrebiteľ u spoločnosti:
   • osobne na najbližšej prevádzke poskytovateľa s daňovým dokladom a tovarom, alebo
   • poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla poskytovateľa spolu s kópiou daňového dokladu, opisom vady a navrhovaným spôsobom vybavenia reklamácie,
   • elektornicky na e-mailovú adresu poskytovateľa uvedenú na portáli spolu s kópiou daňového dokladu, opisom vady a navrhovaným spôsobom vybavenia reklamácie .
  • Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi, aby spotrebiteľ čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom poskytovateľ je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany spotrebiteľa reklamovaná.
  • Pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru je spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil alebo si prenajal u poskytovateľa alebo že mu reklamovanú službu poskytol poskytovateľ. V tomto prípde sa odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe alebo faktúru za poskytnutú službu.
  • Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, určí poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv uplatňuje, spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu veci, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar (pri kúpe).
  • Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania (i) odovzdaním opraveného tovaru, (ii) výmenou tovaru, (iii) vrátením kúpnej ceny tovaru alebo ceny služby, (iv) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby, (v) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo (vi) jej odôvodnené zamietnutie.
  • Poskytovateľ vydá pri uplatnení reklamácie spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, poskytovateľ ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu poskytovateľa a spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka poskytovateľa.
 8. Postup pri vybavení reklamácie
  • Ak spotrebiteľ v prípade zakúpeného tovaru reklamáciu uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy, môže poskytovateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej tiež ako „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže poskytovateľ od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Poskytovateľ poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
  • Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a poskytovateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar vec na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia veci, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spoločnosť bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť poskytovateľa za reklamovanú vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Poskytovateľ je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  • O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je poskytovateľ povinný informovať spotrebiteľa, a to na elektronickú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Poskytovateľ v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  • V prípade, že si spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný tovar v stanovenej lehote poskytovateľom, je poskytovateľ oprávnený si účtovať primerané skladné a po uplynutí 6 mesiacov tovar svojpomocne predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupe musí poskytovateľ spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru.
 9. Alternatívne riešenie sporov a orgán dozoru
  • V zmysle zákona č. 391/ 2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva.
  • Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť uvedenú vyššie odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
  • Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, spotrebiteľ má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s poskytovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí.
  • Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - príslušný inšpektorát SOI pre daný kraj, kontakt je dostupný na webovej stránke: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi.
 10. Záverečné ustanovenia
  • V prípade existencie odlišnej úpravy uvedenej v tomto reklamačnom poriadku a v príslušnom právnom predpise, má prednosť znenie príslušného právneho predpisu.
  • Predávajúci je oprávnený kedykoľvek meniť znenie tohto reklamačného poriadku, pričom nové znenie nadobudne účinnosť jeho zverejnením.
Tento Reklamačný poriadok vstupuje do platnosti dňom 1.9.2021